Skip to main content Skip to search

Înscriere RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Înscriere RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

  Cabinetul Individual de Avocat IANCU VLAD-ALEXANDRU este agent împuternicit al Operatorului U.N.B.R.-R.N.P.M.

  Înscriere RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

   Cabinet Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU”

   Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” este agent autorizat RNPM pentru furnizarea serviciilor de înscriere în RNPM a formularelor de aviz și oferă consultanță specializată cu privire la materia RNPM. Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” efectuează direct activități de operare în RNPM și vă poate pune la dispoziție orice fel de informații și rapoarte privind înscrierile RNPM.

   Cabinetul nostru beneficiază de o echipă de avocaţi şi specialiști a căror practică acoperă toate materiile dreptului civil, comercial, fiscal şi penal, oferind consultanţă din punct de vedere legal companiilor naţionale, străine sau multinaţionale care operează în România, dar şi persoanelor fizice. Ne desfăşurăm activitatea ca o echipă integrată alcătuită din avocaţi şi specialişti şi o infrastructură de susţinere adecvată.

   Credem în menţinerea unei legături strânse cu partenerii noştri, nu numai pentru a le înţelege cerinţele, dar, de asemenea, pentru a le oferi soluţii practice şi utile cu privire la toate problemele juridice cu care se confruntă. Credem, de asemenea, în importanţa personalizării serviciilor şi a relaţiei avocat-client.

   Astfel, ne bucurăm, în prezent, de încrederea de a lucra cu noi, zi de zi, a unora dintre cele mai importante instituţii şi companii de pe piaţa serviciilor financiar-bancare din România, în general, şi în materia RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în special.


   Ce este RNPM ?

   Potrivit art. 1 alin. 1 pct. d) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – ROMARHIVA, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

   Registrul Național de Publicitate Mobiliară este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, avize specifice, fiducii, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.

   Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l transmită, unui operator autorizat al Registrului, sau unui agent împuternicit al acestuia, pentru a fi înscris în RNPM, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator / agent.


   Funcţiile şi rolul RNPM

   1. Publicitatea ipotecii mobiliare şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori

   Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”.

   Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede că „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă (Registru), dacă prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.

   2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior

   Rolul RNPM este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise în RNPM; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Registrului oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

   3. Publicitatea și asigurarea opozabilității față de terți a actului / faptului juridic pentru care legea prevede această obligație:

  • Publicitatea clauzei de insesizabilitate
  • Publicitatea clauzei de inalienabilitate
  • Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății
  • Publicitatea pactului de răscumpărare
  • Publicitatea cesiunii de creanță
  • Publicitatea declarației de rezoluțiune
  • Publicitatea declarației de reziliere
  • Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
  • Publicitatea regimului matrimonial
  • Publicitatea uzufructului asupra creanțelor
  • Publicitatea plății anticipate a chiriei
  • Publicitatea cesiunii creanței privind chiria
  • Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată
  • Alte acte / fapte juridice supuse publicității conform legii.

  • Procedura de înscriere în RNPM a formularelor de aviz privind titlurile executorii / ipotecile mobiliare

   Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în titlul executoriu / contractul de ipotecă mobiliară și îl transmite unui operator autorizat al RNPM, sau unui agent împuternicit al acestuia, solicitând înscrierea în RNPM. Formularele de aviz de înscriere utilizate în activitatea RNPM, conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, sunt următoarele:

  • RNPM – Formulare de avize de ipotecă mobiliară
  • RNPM – Formulare de avize specifice
  • RNPM – Formulare de avize de fiducie
  • RNPM – Formulare de avize de ipotecă – creanțe securitizate
  • RNPM – Formulare de avize de ipotecă – obligațiuni ipotecare.
  • Operatorul de Registru, fără să execite un control de legalitate asupra datelor cuprinse în formularul primit, verificând dacă formularul este completat corect și datele sunt în formatul acceptat de Registru, procedează la înscrierea fidelă în Registru a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant. Prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formular și cele cuprinse în actul juridic care stă la baza înscrierii (titlul executoriu / contractul de ipotecă) şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de aviz în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar întreaga răspundere pentru datele completate în formular revin persoanei care solicită efectuarea înscrierii.

   Art. 2414 din Codul civil – Înscriere RNPM

   Pe de altă parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în arhivă (Registru) nu conferă validitate unui act juridic lovit de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un titlu executoriu / contract de ipotecă, ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în titlul executoriu / contractul de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce niciun efect.

   Înscrierea efectuată în Registru de către operatori / agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de către solicitantul înscrierii se numeşte aviz specific / aviz de ipotecă.

   Solicitanții serviciilor de înscriere în RNPM plătesc pentru fiecare tip de aviz de înscriere un PREȚ TOTAL compus din TAXA RNPM și TARIFUL RNPM.


   În cazul înscrierii în RNPM a unor volume mari de formulare de aviz, vă punem la dispoziție un serviciu integrat de centralizare şi externalizare a înscrierilor RNPM, astfel încât activitatea dumneavoastră va fi degrevată de problema întocmirii și completării formularelor de aviz, eliminându-se erorile de redactare în proporţie de 100% şi, totodată, toate înscrierile dumneavoastră vor fi uniformizate şi standardizate, rezultând o multitudine de avantaje.


   Procedura de căutare în RNPM și de copiere a informațiilor

   Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, în vigoare din data de 16.01.2020:

   Pentru vizualizarea, copierea și tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registrul sau RNPM, accesul este direct și gratuit, orice persoană având dreptul de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile pe interfața publică a Registrului numai prin intermediul aplicației software a RNPM de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului Operatorilor RNPM.

   Pentru vizualizarea/copierea/tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în RNPM, persoanele interesate pot accesa unul dintre site-urile oficiale ale Registrului, prin intermediul unui browser web (navigator web).

   După accesarea paginii web oficiale a RNPM, utilizatorul va selecta meniul „Căutare aviz” în baza de date a Registrului, furnizat de aplicația software a RNPM.


   Instrucțiuni de căutare în RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

   Căutarea informațiilor se efectuează, prin selecție, în fiecare categorie de avize de înscriere: avize de ipotecă mobiliară, avize specifice, avize de fiducie, avize de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate, avize de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare.

   Pentru fiecare categorie de avize de înscriere selectată se afișează o pagină specifică, cu rubrici (câmpuri) de căutare, în care utilizatorul va introduce criteriile de căutare.

   Căutarea se finalizează prin afișarea „Rezultatelor căutării”, care constă într-o pagină sau succesiune de pagini, în care sunt cuprinse următoarele informații:

  • criteriile de căutare introduse
  • numărul de înscrieri identificate
  • tabel cuprinzând avizele de înscriere identificate, în care se menționează informații referitoare la numărul de identificare, data și tipul înscrierii, operatorul/agentul care a efectuat înscrierea avizului, istoricul înscrierii.
  • Datele din fiecare pagină vizualizată pot fi tipărite sau copiate utilizând facilitățile browser-ului.

   Avizul de înscriere afișat în urma efectuării căutării pe pagina web oficială a RNPM cuprinde informații structurate în capitole specifice categoriei de avize de înscriere căreia îi aparține:

   Aviz de ipotecă mobiliară

   1. Avizul de ipotecă mobiliară cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii)
  • Creditori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Debitori/constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Bunuri ipotecate (Autovehicule, Bunuri mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile, Alte tipuri).
  • Aviz specific

   2. Avizul specific cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind actul/faptul juridic supus publicității)
  • Părți (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Bunuri.
  • Aviz de fiducie

   3. Avizul de fiducie cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale privind fiducia (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data încetării contractului, Tipul înscrierii, Date privind înregistrarea fiduciei la organul fiscal, Scopul fiduciei, Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului)
  • Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Fiduciar/administrator provizoriu (persoane juridice)
  • Beneficiari (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Masa patrimonială fiduciară (Bunuri imobile, Autovehicule, Alte bunuri).
  • Aviz de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate

   4. Avizul de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii)
  • Reprezentanți ai creditorului (persoane juridice)
  • Debitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării.
  • Aviz de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare

   5. Avizul de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii)
  • Agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare (persoane juridice și/sau fizice)
  • Emitentul (persoană juridică)
  • Portofoliul de creanțe.


  Oferim consultanță specializată cu privire la
  materia RNPM și servicii juridice complete

  Solicită consultanță specializată în materia RNPM cu unul dintre specialiștii noștri
  Mail: Inscriere@RNPM.Online
  CONTACT

  Legislație – Înscriere RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

  1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
  4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
  5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

  Caută în RNPM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

  Caută în RNPM (server CO.RNPM.RO): click aici 

  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online