Skip to main content Skip to search

RNPM ~ AEGRM – Formular aviz obligațiuni ipotecare

RRNPM ~ AEGRM - Formular aviz obligațiuni

ANEXA NR. 42 – RNPM ~ AEGRM – FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL – Obligațiuni ipotecare

OPERATOR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

AGENT ÎMPUTERNICIT: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT IANCU VLAD-ALEXANDRU

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere: 

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . act de identitate . . . . . . seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I țara . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare □

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare □

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare □

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui. 

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente 

Tip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Date privind agentul/ reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare 

a) Persoană juridică  

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . 

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.   

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . et. . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . .  județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . .   

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Date privind debitorul (emitentul)   

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Portofoliul de creanțe – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz obligațiuni ipotecare

Acest aviz global de ipotecă privește întregul portofoliu de creanțe cu care debitorul (emitentul) garantează emisiunea de obligațiuni ipotecare, reprezentând totalitatea creanțelor imobiliare, a altor active financiare și a instrumentelor financiare derivate înscrise în Registrul de evidență internă, ținut de emitent în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare3 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Descrierea portofoliului de creanțe4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . .                                                            Semnătura . . . . . . .

1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. 

2 Se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana înscrisă la rubrica „Date privind agentul/ reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare” are calitatea de agent sau de reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare, acționând în nume propriu, dar pe seama deținătorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită. 

3 Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecii asupra portofoliului de creanțe se realizează printr-un aviz global, care să descrie creanțele incluse în portofoliul de creanțe drept acele creanțe înscrise în Registrul de evidență internă.

4 În cazul cesiunii unui portofoliu de creanțe imobiliare, creanțele imobiliare incluse în portofoliul de creanțe cedat vor fi descrise fie prin utilizarea unei formule care să identifice portofoliul de creanțe afectat garantării pentru întreg portofoliul de creanțe sau pentru o parte a acestuia, fie prin descrierea fiecărei creanțe imobiliare în parte, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 304/2015.
Oferim rapid soluții RNPM ~ AEGRM creative
și servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM ~ AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
Mail: Inscriere@RNPM.Online
CONTACTLegislație – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz obligațiuni ipotecare

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

Caută în RNPM ~ AEGRM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM ~ AEGRM (server CO.RNPM.RO): click aici 

RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online